Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden de Reanimatie Coach 2016/2017

Deze voorwaarden zijn geldig tot en met 31 december 2017. Na deze datum zijn nieuwe voorwaarden
van kracht. Deze geldende voorwaarden hebben automatisch betrekking op alle trainingen en
cursussen die door de Reanimatie Coach worden verzorgd. De actuele voorwaarden zijn op te vragen
via info@dereanimatiecoach.nl

1  Overeenkomst
1.1  Aanvraag voor een training of cursus kan zowel schriftelijk, telefonisch als per mail.
1.2  Het door de Reanimatie Coach in behandeling nemen van een aanvraag is vrijblijvend. de
Reanimatie Coach kan een aanvraag altijd om gemotiveerde redenen afwijzen of een aangepast
voorstel doen.
1.3  de Reanimatie Coach stuurt na een aanvraag voor een training of cursus vooraf een offerte met
de opdrachtbeschrijving naar de opdrachtgever.
1.4  De offerte is tot drie maanden na dagtekening geldig.
1.5  Door de offerte te ondertekenen en terug te sturen aan de Reanimatie Coach gaat opdrachtgever
akkoord met de opdracht. Opdrachtgever en de Reanimatie Coach verplichten zich hiermee om de
afspraken in de offerte na te komen.
1.6  De overeenkomst wordt aangegaan tussen de Reanimatie Coach en Opdrachtgever..
1.7  De training of cursus dient binnen één jaar na dagtekening van de offerte te worden afgenomen.
1.8  Na ondertekening van de offerte kunnen trainings- en cursusdata en tijden door opdrachtgever en
trainer of docent in overleg worden bepaald.
1.9  Wijzigingen op de offerte kunnen worden overeengekomen.
1.10  Opdrachtgever en de Reanimatie Coach zullen elkaar informeren over al hetgeen van belang is
in verband met de uitvoering van de opdracht en zijn bereid hierover zo nodig met elkaar in overleg te
treden.

2  Annuleren door opdrachtgever
2.1  Een annulering moet schriftelijk of via e-mail aan info@dereanimatiecoach.nl worden gemeld.
2.2  De opdrachtgever kan de training of cursus tot uiterlijk vier weken voorafgaande aan de eerste
dag van de training of cursus kosteloos annuleren.
2.3  In geval van annulering binnen vier weken voorafgaand aan de start van de training of cursus
dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met de Reanimatie Coach.
2.4  Bij annulering tot drie weken voorafgaand aan de eerste training- of cursusdag wordt 25 % van
het trainings- of cursusbedrag in rekening gebracht.
2.5  Bij annulering tot twee weken voorafgaand aan de eerste training- of cursusdag wordt 50 % van
het trainings- of cursusbedrag in rekening gebracht.
2.6  Bij annulering tot één week voorafgaand aan de eerste training- of cursusdag wordt 75 % van het
trainings- of cursusbedrag in rekening gebracht.
2.7  Bij annulering binnen één week voorafgaand aan de eerste trainings- of cursusdag wordt 100%
van het trainings- of cursusbedrag in rekening gebracht.
2.8  Reiskosten en reistijdvergoeding worden bij annulering niet in rekening gebracht.

3  Bijzondere bepalingen
3.1  Bij minder dan in offerte gestelde minimaal aantal deelnemers wordt het volledige trainings- of
cursusbedrag in rekening gebracht.
3.2  Bij afwezigheid van deelnemer zonder opgave van reden wordt 100% van het trainings- of
cursusbedrag in rekening gebracht. Wel kan er kosteloos een plaatsvervanger worden gestuurd.

4  Annuleren door de Reanimatie Coach
4.1  de Reanimatie Coach heeft het recht de betreffende training of cursus vier weken voorafgaand aan de eerste trainings- of cursusdag te annuleren met opgave van reden. de Reanimatie Coach zal zich inspannen om een alternatief aan te bieden.
4.2  Bij uitval van de trainer of docent zoekt de Reanimatie Coach naar een adequate vervanger. Indien deze niet beschikbaar is, wordt de training geannuleerd. De opdrachtgever wordt hierover zo snel mogelijk persoonlijk geïnformeerd.
4.3  In overleg met de opdrachtgever en de trainer of docent zal er zo snel mogelijk een nieuwe datum gepland worden. Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden. 4.4 Indien de Reanimatie Coach genoodzaakt is een training binnen vier weken voor aanvangsdatum te annuleren, is het niet aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat door het niet kunnen leveren van de opdracht.

5  Persoonsgegevens
5.1  de Reanimatie Coach vraagt deelnemers om bepaalde gegevens schriftelijk te registreren via deelnemerslijsten. De trainer of docent controleert voor zover mogelijk de juistheid van deze gegevens.
5.2  De gegevens worden opgenomen in de cursistenadministratie van de Reanimatie Coach en worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de training of cursus en, indien van toepassing, voor registratie in externe (kwaliteits-)registers. de Reanimatie Coach is niet aansprakelijk voor foutief ingevulde gegevens.

6  Bewijs van deelname
6.1  De deelnemer ontvangt na afloop van de training of cursus een bewijs van deelname.
6.2  De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een eventueel accreditatiesysteem waar deelnemer voor ingeschreven staat.

7  Aansprakelijkheid
7.1  de Reanimatie Coach, noch zijn medewerkers, zijn aansprakelijk voor enige schade die ontstaat bij de uitvoering van de opdracht.
7.2  De opdrachtgever vrijwaart de Reanimatie Coach voor schade opgelopen (door medewerkers van de Reanimatie Coach) bij uitvoering van de opdracht, tenzij opzet of grove schuld van de trainer of docent kan worden aangetoond.
7.3  Al het door de Reanimatie coachbontwikkelde en/of samengestelde trainings- of cursusmateriaal is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door de Reanimatie Coach samengesteld. de Reanimatie Coach is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het trainings- of cursusmateriaal.

8  Betaling
de Reanimatie Coach stuurt opdrachtgever na het vervullen van onder 1 genoemde opdrachten hiervoor een factuur. Opdrachtgever betaalt de Reanimatie Coach binnen twee weken na dagtekening van deze factuur.
9  Geheimhouding
9.1  Zowel gedurende als na afloop van deze overeenkomst zullen de Reanimatie Coach en de docent
strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke en zakelijke informatie die bekend
zijn geworden omtrent de opdracht, de opdrachtgever en eventueel andere betrokkenen.